CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Uỷ ban nhân dân phường Cộng Hòa tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
29/09/2021 08:50:08

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, cán bộ, công chức xã và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng hiện đại.

Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực giám sát các hoạt động thực thi công vụ, Năm 2021, UBND phường triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tự kiểm tra cải cách hành chính trong đó chú trọng việc phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền để cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện; tổ chức, công dân nắm được quy định để thực hiện và kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Lãnh đạo UBND phường chịu trách nhiệm trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính của xã nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức về cải cách hành chính; quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

2. Cải cách thể chế

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND phường, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng các quy định về thủ tục hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND phường

- Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện đang còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý, phát hiện những văn bản chồng chéo, hết hiệu lực để sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tính khả thi cao.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND phường; sửa đổi, thay thế kịp thời khi có bổ sung, thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức, triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước, trọng tâm là chính sách về kinh doanh, đầu tư, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục, Lao động thương binh và xã hội.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng, trên cơ sở kết quả rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện kịp thời việc rà soát, thống kê các thủ tục hành chính ban hành mới, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; đồng thời, công bố công khai, duy trì và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

- Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục thực hiện rà soát về cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của cơ quan; trên cơ sở đó đề nghị cấp trên bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, đúng vị trí việc làm.

- Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết các nhiệm vụ có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành của huyện; trong đó UBND thành phố là trung tâm chỉ đạo và đôn đốc phối hợp thực hiện.

- Thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền được cấp tỉnh, cấp huyện phân cấp quản lý trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, đồng thời đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm của các ngành chuyên môn.

- Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Thực hiện thường xuyên việc cải tiến lề lối, phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế làm việc của các cơ quan cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

5. Cải cách công vụ

- Tiếp tục thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm, xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức; đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức từng bước đủ số lượng và có cơ cấu hợp lý.

- Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ công chức và công tác quản lý cán bộ, công chức.

- Tiếp tục cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm của tỉnh, huyện. Bố trí, phân công cán bộ, công chức đảm nhiệm các công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phải theo các tiêu chí cụ thể gắn với chất lượng, hiệu quả công việc; đồng thời phải xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

- Xây dựng và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm, về đạo đức cán bộ, công chức, các quy định về văn hoá công sở nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức.

6. Cải cách tài chính công Tiếp tục thực hiện chế độ khoán kinh phí đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên; triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, việc thực hiện khoán kinh phí quản lý hành chính, cơ bản đã phát huy tính chủ động tích cực, hiệu quả trong công việc.

7. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan UBND xã; bảo đảm giúp xử lý công việc nhanh, chính xác, giúp lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc.

- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND cấp xã./.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 8588
Trước & đúng hạn: 8580
Trễ hạn: 8
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 08:40:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CỘNG HÒA - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Sáng

Địa chỉ: UBND phường Cộng Hòa

Điện thoại: 0986148773

Email: nguyenvansang@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0